n e o n – Močni za varno življenje brez nasilja.

PROGRAM NEON – VARNI BREZ NASILJA 

NAMEN IN CILJ PROJEKTA

Osnovni namen projekta je prispevati h krepitvi primarne preventive kot enega ključnih dejavnikov za zaščito otrok in mladostnikov pred medvrstniškim in spolnim nasiljem ter spolnimi zlorabami. Izkušnje različnih oblik nasilja in zlorabe otrok so žal realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice nasilja in zlorabe negativno vplivajo na otrokovo fizično in psihično počutje ter njegovo telesno in duševno zdravje. Te posledice lahko zelo grobo »posežejo« v otrokov osebnostni razvoj, medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje.

V okviru projekta Program NEON – Varni brez nasilja, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, bomo v letih med 2023 in 2025 Program NEON – Varni brez nasilja dodatno nadgradili in predstavili še širšemu krogu zaposlenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter preko njih širšemu krogu otrok in mladih. V okviru Programa NEON bomo nadaljevali z izvedbo usposabljanj za zaposlene v VIZ, stremeli bomo k ozaveščanju in informiranju širše javnosti z dejstvi o nasilju in zlorabah, krepili bomo varovalne dejavnike otrok, mladostnikov in mladostnic ter ob tem zagotavljali strokovno podporo VIZ zavodom pri izvedbi Programa NEON – Varni brez nasilja. V okviru projekta bomo izvedli tudi raziskavo o napovednikih občutka pripadnosti učencev razredu, na podlagi katere bomo pripravili predloge aktivnosti za krepitev dejavnikov osebne prožnosti otrok in občutka pripadnosti za otroke v vrtcih in osnovnih šolah.

Aktivnosti projekta so namenjene otrokom v vrtcu in osnovni šoli ter mladostnikom in mladostnicam v srednji šoli, njihovim staršem oz. skrbnikom ter strokovnim delavcem in delavkam v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

S promocijskimi aktivnostmi pa bomo o problematiki nasilja ter pomenu primarne preventive nasilja informirali in ozaveščali tudi širšo splošno in strokovno javnost.

Projekt »obravnava« sledeče vsebine: medvrstniško nasilje, spolno nasilje in spolna zloraba na škodo otrok, mladostnikov in mladostnic, zaščita pravic, da si »varen, močan in svoboden« in spoštovanje pravic drugih, spletna varnost, krepitev podporne socialne mreže vrstnikov in odraslih, varni in ne-varni dotiki, varne in ne-varne skrivnosti, krepitev socialnih in čustvenih veščin.

V okviru projekta bomo:

  • vsako leto izvedli delavnice za otroke in aktivnosti za odrasle v najmanj 12 vrtcih, 16 osnovnih šolah ter 5 srednjih šolah;
  • redno izvajali usposabljanja za strokovne delavce in delavke v VIZ;
  • izvedli 3 nadaljevalna usposabljanja oz. strokovna srečanja za izvajalke in izvajalce programov NEON;
  • nudili podporo izvajalkam in izvajalcem Programa NEON v obliki supervizijskih srečanj;
  • nadaljevali s pripravljanjem strokovnih vsebin v obliki prispevkov, objav, infografik in video prispevkov na temo krepitve varovalnih dejavnikov in preventive nasilja in zlorabe otrok, mladostnikov in mladostnic;
  • pripravili nova izobraževalno-promocijska gradiva za preventivo medvrstniškega nasilja, ki bodo namenjena staršem/skrbnikom in tudi vrtcem, šolam in drugim organizacijam, ki izvajajo programe za otroke, mladostnike in mladostnice. Z njimi želimo še dodatno informirati in podpreti starše za preventivno ravnanje in ustrezen odziv v primerih nasilja;
  • krepili mrežo VIZ, ki izvajajo Program NEON. Vrtcem, osnovnim in srednjih šolam, ki bodo začeli z izvedbo Programa NEON, bomo v sodelovanju z VIZ, ki so že del NEON mreže, svetovali in nudili pomoč pri vzpostavitvi sistematične prakse izvajanja primarne preventive nasilja;
  • izvedli študijo Napovedniki občutka pripadnosti učencev razredu, na podlagi katere bomo pripravili predlog vsebin in aktivnosti za učence v OŠ z namenom krepitve varovalnih dejavnikov in občutka pripadnosti učencev razredu. 

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Projekt bomo izvajali med 1. 1. 2023 in 31. 10. 2025, Program NEON – Varni brez nasilja pa se bo izvajal dolgoročno.