n e o n – Močni za varno življenje brez nasilja.

PROGRAM NEON – VARNI BREZ NASILJA 

NAMEN IN CILJ PROJEKTA

Osnovni namen projekta je prispevati h krepitvi primarne preventive kot enega ključnih dejavnikov za zaščito otrok in mladostnikov pred spolnim nasiljem in nasiljem nad vrstniki. Izkušnje spolnega nasilja in nasilja nad vrstniki so realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice nasilja in zlorabe negativno vplivajo na otrokovo fizično in psihično počutje ter njegovo telesno in duševno zdravje. Te posledice lahko zelo grobo »posežejo« v otrokov osebnostni razvoj, medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje.

V okviru projekta Program NEON – Varni brez nasilja, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, bomo v letih med 2020 in 2022 Program NEON – Varni brez nasilja dodatno nadgradili in predstavili še širšemu krogu zaposlenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter preko njih širšemu krogu otrok in mladih. Program NEON – Varni brez vrstniškega nasilja za osnovno šolo bomo nadgradili z delavnicami o spletni varnosti za učence 4. razreda. Nadgradili bomo tudi delavnice modula za 2./3. razred, in sicer bomo trenutni dve delavnici razdelili na tri delavnice ter s tem zagotovili več ponovitev informacij, znanj in veščin. Poleg tega bomo pripravili in preizkusili predlog izvedbe delavnic v multikulturnih skupinah in razredih v osnovni šoli in v vrtcu.

Aktivnosti projekta so namenjene otrokom v vrtcu in osnovni šoli ter mladim v srednji šoli, njihovim staršem ter strokovnim delavcem in delavkam v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

S promocijskimi aktivnostmi pa bomo o problematiki nasilja ter pomenu primarne preventive nasilja informirali in ozaveščali tudi širšo splošno in strokovno javnost.

Projekt »obravnava« sledeče vsebine: nasilje nad vrstniki, spolno nasilje na škodo otrok in mladostnikov, zaščita pravic, da si »varen, močan in svoboden« in spoštovanje pravic drugih, spletna varnost, krepitev podporne socialne mreže vrstnikov in odraslih, varni in ne-varni dotiki, varne in ne-varne skrivnosti, krepitev socialnih veščin in empatije …

V okviru projekta bomo:

 • nadgradili modul Programa NEON – Varni brez vrstniškega nasilja (modul programa, ki je namenjen učencem v OŠ) z delavnicami za spletno varnost za učence v 4. razredu OŠ;
 • testno preizkusili delavnice za 4. in 7. razred v predvidoma štirih osnovnih šolah;
 • nadgradili delavnice modula za 2./3. razred, in sicer bomo trenutni dve delavnici razdelili na tri delavnice in s tem zagotovili več ponovitev informacij, znanj in veščin;
 • pripravili in preizkusili predlog izvedbe delavnic v multikulturnih skupinah in razredih, in sicer bomo izvedli delavnice za 1 multikulturno skupino otrok v vrtcu ter skupno 4 skupine otrok v osnovnih šoli;
 • izvedli delavnice za 1. letnik srednje šole, ki smo jih razvili že v projektu Varni brez nasilja (2017-2019), saj želimo, da bi bile bolj prepoznavne;
 • izvedli evalvacijo testne izvedbe novih in dopolnjenih delavnic za 4. in 7. razred OŠ v modulu Varni brez vrstniškega nasilja;
 • dopolnili program profesionalnega usposabljanja za izvajanje vseh modulov Programa NEON;
 • predvidoma izvedli 15 usposabljanj za strokovne delavce in strokovne delavke v VIZ;
 • izvedli predvidoma 3 letna srečanje za vse zainteresirane izvajalce programov NEON;
 • izvedli supervizijska srečanja za izvajalce programov NEON;
 • v sodelovanju z VIZ, ki že imajo vzpostavljeno prakso sistematičnega izvajanja Programa NEON, vrtcem, osnovnim in srednjih šolam, ki bodo začeli z izvedbo Programa NEON, svetovali, jim nudili pomoč pri vzpostavitvi sistematične prakse izvajanja primarne preventive nasilja ter krepili mrežo VIZ, ki izvajajo Program NEON;
 • izvedli študijo Vrstniško nasilje – perspektiva staršev;
 • pripravili izobraževalna gradiva za starše v obliki videoposnetkov za ozaveščanje o dejstvih in o problematiki nasilja, zlorabe ter ustreznih korakih za zaščito otrok in mladih v primerih izkušenj nasilja in zlorabe;
 • izvajali promocijske aktivnosti in predstavljali program ter dosežene rezultate in izobraževalno-promocijska gradiva splošni in strokovni javnosti (na različnih dogodkih in festivalih, strokovnim delavcem v centrih za socialno delo, vzgojno-izobraževalnih zavodih, nevladnih organizacijah, javnih institucijah, otrokom, mladim in staršem itd.).

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Projekt bomo izvajali med 10. 1. 2020 in 5. 11. 2022, Program NEON – Varni brez nasilja pa se bo izvajal dolgoročno.