PROGRAM NEON

Izkušnje vrstniškega nasilja, spolnega nasilja, nasilja v družini in drugih oblik nasilja so realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov in mladostnic tudi v Sloveniji. Posledice nasilja negativno vplivajo na njihovo fizično in psihično počutje, telesno in duševno zdravje. Primarna preventiva je eden ključnih dejavnikov za zaščito otrok, mladostnikov in mladostnic pred izkušnjami nasilja in z njim povezanimi posledicami.

Predlog Programa NEON –Varni brez nasilja, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, je eden od odgovorov na aktualno problematiko. Oblikovali smo ga na podlagi rezultatov različnih raziskav, preteklih izkušenj dela z izvajanjem primarno preventivnih aktivnosti in upoštevaje kriterije, ki veljajo za učinkovite primarno preventivne programe. Učinkoviti programi so tisti, ki krepijo varovalne dejavnike otrok (socialne in čustvene kompetence, znanja in veščine za samozaščitno ravnanje, podporno socialno mrežo, pozitivno samopodobo in zaupanje vase …), neselektivno zajamejo veliko število otrok in mladih, informirajo,ozaveščajo in aktivno vključujejo tudi odrasle, z aktivnostmi začenjajo že v predšolskem obdobju, so procesno naravnani in zagotavljajo prakticiranje, ponovitve ter nadgradnjo znanj in veščin.

Cilji

Osnovni cilj Programa NEON – Varni brez nasilja je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov in mladostnic, njihovih staršev ter zaposlenih v VIZ za zaščito otrok in mladih pred nasiljem. Program promovira sistematičen in celosten pristop VIZ k preventivi nasilja. Poudarja pomembno podporno vlogo vrstnikov in vrstnic, ki so npr. priče vrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti vrstniško nasilje. Tudi v primerih spolnega in drugih oblik nasilja lahko podpora vrstnikov in vrstnic pomembno vpliva na odločitev otroka, mladostnika ali mladostnice z izkušnjo nasilja za razkritje nasilja. Program vključuje tudi starše in zaposlene v VIZ kot pomembne podporne osebe za preprečevanje vrstniškega in drugih oblik nasilja.

Vsebine

Med leti 2017 in 2019 smo v predlogu izvedbe Programa NEON povezali programa, ki ju za posamezne starostne skupine izvajamo v Sloveniji že vrsto let in sta s strani otrok, staršev, strokovnih delavcev in strokovnih delavk v VIZ prepoznana kot primerna oblika preventivnega dela. Gre za Program CAP za preventivo nasilja in zlorabe otrok in Program Brez nasilja nad vrstniki. Programa smo nadgradili z modulom za preventivo spolnega nasilja (za osnovno šolo) in s programom za srednjo šolo.

Program NEON – Varni brez nasilja tako vključuje:

Program NEON – Varni brez nasilja za vrtec

Program NEON – Varni brez nasilja za osnovno šolo

Program NEON – Varni brez vrstniškega nasilja za osnovno šolo

Program NEON – Varni brez nasilja za srednjo šolo